borgensåtagande översättning engelska

till obligationsinnehavarna för förtida inlösen 2 summan du får (av köparen) när du ställer ut en köpoption, call price (redemption price) inlösenkurs, capital gain reavinst Carrying value kvarvarande värde anläggningstillgångens inköpspris minus avskrivningar Cashiers. Equity credit facility Tillskott av eget kapital (nyemission) på samma sätt som om du tog lån via en beviljad kreditlina. Short ratio kan också betyda andelen blankade aktier av den fria floaten (free float, public float) Short selling blanka Solidity soliditet Spin off avknoppning Staples dagligvaror, basvaror, stapelvarors statutory merger tvångsfusion Stocks dragged lower principally by Astra aktier drogs ned främst (på grund) av Astra. Därmed kan det bli substansrabatt eller substanspremie. Nomination committee nomineringskommitté Notice, Notice convening kallelse Open end (fund/investment) Det blir nya andelar när du köper, färre när du säljer Order backlog orderstock Order bookings orderingång Oversubscribed övertecknad Pain trade smärtsam affär, för du har maximalt dålig tajming Par value nominellt värde Parent company. Försök med andra filtyper. Vi stöder inte länktypen du släpper.

Borgensåtagande - engelsk översättning - svensktborgensåtagande översättning engelska

Borgensåtagande översättning engelska
borgensåtagande översättning engelska

Lund översättning till engelska från svenska ljud, Klubban till engelska,

Colleteral pantsäkerhet, borgensåtagande Commodity råvara, handelsvara Commodity prices råvarupriser Common stock, common share stamaktie Compounding ränta-på-ränta, ackumulera Consumer discretionary sällanköpsvaror och tjänster Co-operative society ekonomisk förening (se även Swedish credit union) Cornerstone investors ankarinvesterare Corporate bullshit affärsord som är floskler Corporize, equitize bolagisera Court verdict. Här är en del engelska aktie-, börs- och ekonomirelaterade ord på engelska som jag under årens lopp stött. En finansiell tjänst där tillgångar förvaras och rutiner granskas. Associate company intressebolag, all time high alla tiders högsta, kursrekord, auto pay autogiro, bankrupt estate konkursbo. Översätt webbsidan genom att dra och släppa länken här. Den minsta rörelse en valuta kan göra. Hoppas du har användning av den. Impairment nedskrivning av en tillgångs värde Initial public offering (IPO) Första nyemissionen till allmänheten (med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt) Intangible (asset/property) Immateriell (tillgång/egendom) Interim report delårsrapport Investment Savings Account Investeringssparkonto (ISK) Invoice faktura Invoice amount fakturabelopp Invoicing fakturering Junk bond skräpobligation Land property markområde Lease. ICR Interest coverage ratio, alltså räntetäckningsgrad. Preemption right primär teckningsrätt (som nuvarande aktieägare har gentemot icke-ägare) Preferential rights issue företrädesemission Preferred stock, preference share, reference share, preferreds preferensaktie Private economy privatekonomi Profit-taking vinsthemtagning Property yield direktavkastning Proprietary traders traders som handlar med bankens egna pengar.

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. Är inte ansvarigt för deras innehåll. According to Germany and the bank, the binding requirement to sell BerlinHyp separately in the medium term would have the following adverse effects on the rest of the group and would impose the following requirements, which could not necessarily be met by the buyer.

Linköping på lång sikt engelska
Som bor på engelska
Engelska kurser uppsala universitet